>>Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 4 - C...

Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 4 - Cees Croes

01-07-2016

Sedert medio maart 2015 -ik schreef toen deel 1 van het verslag- is het proces dat leidt tot een dementievriendelijk Gooi en omgeving, verder gegaan. Stap voor stap ontplooien bestuursleden van Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken  samen met beleidsmedewerkers van de gemeenten en werkgroepsleden nadere initiatieven. In dit vierde deel wordt daarvan opnieuw verslag gedaan, deels door leden van de vijf plaatselijke werkgroepen. Een enkele foto illustreert het geheel.

1. Gooise Meren

Sinds begin mei 2016 is de Werkgroep dementievriendelijk Gooise Meren actief. Zeven leden zijn vol enthousiasme van start gegaan om deze jonge fusiegemeente een nog meer dementievriendelijk karakter te bezorgen. De belangrijkste activiteit is het organiseren van activiteiten rond Wereld Alzheimerdag, 21 september. De werkgroep heeft ervoor gekozen om op dinsdag 20 september een bijeenkomst te beleggen die de start vormt van het proces dat leidt tot een dementievriendelijke gemeente. Naast de wethouder zorg, Marleen Sanderse, zal Saskia de Jonge van Alzheimer Nederland er informatie geven en zal er met alle aanwezigen gesproken worden over wat er al is en wat er moet komen.

Op woensdag 21 en donderdag 22 september wordt een viertal uitjes georganiseerd waarop mensen met dementie en hun mantelzorger kunnen intekenen. Het gaat om: een presentatie bij Beeld en Geluid, een bezoek aan het Singer te Laren (“Onvergetelijk Singer”), een kookfestijn in de Vernissage in Bussum en een dansmiddag, toegespitst op mensen met dementie. Op vrijdag 23 september vindt de afsluitende bijeenkomst plaats met cabaret door ‘De Juf, de Bakker en de Dominee’, een terugblik op de week en muziek en zang: een optreden van ‘Meiden van de Kade’. Tot slot wordt bekendgemaakt waar de WAD-activiteiten in 2017 worden georganiseerd.

2. Weesp: verslag door Ton Koot en Wilma Wedman, leden van de Werkgroep Weesp

In de Werkgroep dementievriendelijk Weesp hebben wij onze aandacht verlegd. Tot nu toe hebben we vooral activiteiten georganiseerd zoals zang-, wandel- en voorleesprojecten. Deze bleken te weinig of geen belangstelling te genereren.

We besloten -in navolging van Huizen en Hilversum- eerst maar eens te inventariseren waar behoefte aan is en waar integratie mogelijk is, voordat we weer iets op poten zetten wat de eindstreep niet haalt. In dat proces zitten we nu.

Onze focus richt zich in de eerste plaats op de winkeliers en de verenigingen in Weesp. Binnenkort benaderen wij deze organisaties met drie vragen: 1. In hoeverre hebben zij met mensen met dementie te maken; 2. Wat doen zij i.v.m. dementie; 3.Wat kunnen wij voor hen betekenen? De tennisvereniging Weesp heeft ons, nog voordat wij de brief hebben verstuurd, benaderd voor een gesprek. Verder zijn wij de website aan het ontwikkelen. Wij zijn hiervoor op zoek naar oude foto’s van Weesp. Op de site komt een maandelijkse nieuwsbrief met aandacht voor relevante TV programma’s, boeken, artikelen, internetfilmpjes. Kortom alles wat met dementie te maken heeft. Laagdrempelig en actueel. Dit gaat van start  zodra de website enige actuele informatie bevat.

Op Wereld Alzheimer dag (of een andere dag in de week van 21 september), willen wij een (muur)schilderproject organiseren. We hebben daarvoor contact gelegd met de organisatie ‘Weespers aan de Wand’ om de mogelijkheden te verkennen. De bedoeling is om een middag (of avond) te organiseren waarin mensen met dementie, hun mantelzorgers, familie en andere betrokkenen, gezamenlijk kunnen werken aan een (muur)schildering. Dit onder begeleiding van deskundige begeleiders. Deskundig op het gebied van schilderen maar ook in het omgaan met mensen met dementie. Doel van dit project is om aandacht te schenken aan dementie en dan in het bijzonder aan datgene dat mensen met dementie nog WEL kunnen. Het zou mooi zijn als dit project een structureel karakter zou kunnen krijgen.

3. De BEL (Blaricum, Eemnes en Laren). Verslag door Els Schipper, lid van de werkgroep.

Er is een wissel geweest van beleidsmedewerkers binnen de BEL-Combinatie. Jurgen van Nimwegen is vanwege vertrek vervangen door Eva Beltman en Sandra Bruggeman. Daardoor moest er wat energie gestopt worden in het elkaar leren kennen en het stroomlijnen van de ambities. Dit heeft voor alle werkgroepsleden verhelderend gewerkt. Als werkgroep willen we dicht bij de praktijk van alledag en bij de burgers van de BEL-gemeentes onze weg zoeken..

De ingeslagen weg van het benaderen van de winkeliers zal een continu karakter hebben  en fluctueren qua prioriteit. Wel is duidelijk dat er binnen de BEL-gemeentes al betrokken-heid is van verschillende winkeliers bij dementie. We hebben hierover prachtige praktijkvoorbeelden gehoord.

In oktober organiseert de werkgroep een informatieochtend en -avond. Om te inventariseren wat er leeft bij de burgers willen we mogelijk de enquête van de werkgroep Huizen gebruiken, wellicht enigszins aangepast. De werkgroep is dan ook zeer benieuwd  naar de resultaten in Huizen. Inge van Mondfrans zal de website dementievriendelijk Blaricum-Eemnes-Laren gaan beheren. We zullen het vullen van de website als vast agendapunt agenderen .

Voor het project ‘Onvergetelijk Singer’ wordt nog gekeken hoe de werkgroep dit project kan omarmen. Ook gaat de Werkgroep BEL onderzoeken of er een meezingmiddag georga-niseerd kan worden.

4. Hilversum/Wijdemeren: verslag door Jan van Westering van de Werkgroep Hilversum/Wijdemeren

* In april heeft een drietal bijeenkomsten plaatsgevonden bij Beeld en Geluid waarbij iedere keer ca. dertig mensen met dementie en hun mantelzorgers werden verrast met oude filmopnamen uit het Gooi. Daarnaast werden tevens oude omroepmaterialen getoond waarbij door vrijwilligers van de omroep uitleg werd gegeven. Deze activiteiten waren een groot succes. Zo groot dat Beeld en Geluid heeft besloten vanaf heden structureel eens per maand een aantal burgers met dementie en hun mantelzorgers (totaal ca. dertig) uit te nodigen voor een plezierige ochtend. Ook mensen met dementie buiten regio Het Gooi kunnen hiervan gebruikmaken. De afdeling gaat kijken op welke wijze hier verder vorm aan kan worden gegeven.

* De komende tijd zullen in Wijdemeren de winkeliers van de Nootweg en Lindeplein worden benaderd in het kader van de info over dementievriendelijke winkels. Het is de bedoeling alle winkeliers bij elkaar te krijgen voor een presentatie door ons presentatieteam. Daarna kan worden bekeken welke winkeliers in aanmerking komen voor de solidariteitssticker. De gemeente Wijdemeren heeft zich bereid verklaard als gastheer op te treden voor de presentatie inclusief koffie, thee en eventueel een broodje.

* De Geheugenpoli van het ziekenhuis Tergooi heeft ons benaderd met de vraag of wij mee willen denken over een presentatie van de Geheugenpoli op Wereld Alzheimerdag. Zij willen zich dan als team presenteren richting publiek. De werkgroep heeft wat suggesties gegeven met name om de presentatie te verbreden en op deze wijze het hele dementieproces van het niet pluis gevoel tot de opname duidelijk in beeld te brengen.

* Er wordt overleg gestart met de Bibliotheek-Hilversum om voorleesochtenden te gaan organiseren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers waarbij bekende Hilversummers als voorlezers actief zullen zijn. Het idee wordt verder uitgewerkt.

* Op het ogenblik wordt er onderzocht op welke wijze het onderwijs kan worden betrokken bij de informatievoorziening over dementie. Het openbaar basisonderwijs is hiervoor benaderd. Er wordt gekeken in hoeverre wij gebruik kunnen maken van de expertise van het Alzheimer Centrum Limburg die hiervoor speciaal een zgn. adoptieproject heeft ontwikkeld. Wij gaan met hen praten in hoeverre hier voor ons interessante informatie bruikbaar is.

Alle bovenstaande projecten zijn weliswaar geïnitieerd door de werkgroep Hilversum-Wijdemeren maar betreffen uiteraard onze hele afdeling. De output van alle lokale werkgroepen staat immers ten dienste van Alzheimer Gooi en Omstreken.

5. Huizen

* De zintuigenwandeling, gemaakt voor Wereld Alzheimerdag 2015, is nu verkrijg-baar op meerdere adressen (VVV, zorginstellingen, Geheugenhuis, museum) en is individueel te maken.

* De succesvol verlopen Meezingmiddag van 16 april (ca. 70 bezoekers), aange-boden door het Koperensemble Princess Brass van Muziekverening Pr. Irene wordt op 10 december 2016 herhaald.

* Een redelijk aantal mensen uit Huizen heeft zich aangemeld als dementievriend en is bereid hand- en spandiensten te verrichten. Hoe en wanneer deze mensen in te schakelen wordt medio 2016 nog als moeilijk punt ervaren.

* Op 30 mei is de derde solidariteitssticker in Huizen uitgereikt. Dit keer aan ‘2 Care Podotherapie’.

* Aan sportverenigingen is enkele maanden geleden een brief gezonden met de vraag in welke mate zij geconfronteerd worden met leden met dementie, hoe zij daarmee omgaan en of zij hulp nodig hebben.

* De werkgroep heeft een enquête uitgezet onder mensen met dementie en mantelzorgers om na te gaan waar zij bottlenecks bij beginnende dementie ervaren en vooral waar behoefte aan is.

* Op 20 september organiseert de werkgroep een brainstormavond over dementievriendelijk Huizen: waar staan we, wat is nodig?

* Aan personeel en vrijwilligers van de bibliotheek Huizen, Laren, Blaricum wordt binnenkort een workshop ‘Omgaan met mensen met dementie’ aangeboden.

Tot slot

*          De website

Elke werkgroep is nu bezig om de betreffende website van zinvolle informatie te voorzien. Op www.dementievriendelijkgooi.nl zijn de verschillende plaatselijke werkgroepen te vinden en kun je gemakkelijk doorlinken.

*          Het casemanagement

Met grote inzet blijft het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken zich inzetten voor het behoud van het casemanagement. Met name de voorzitter, Jan van Westering, besteedt hier heel veel tijd aan. In toenemende mate is, mede door de inzet van Jan, de zaak ook politiek steeds actueler geworden (Tweede Kamer; motie Bruins Slot c.s.) en besteedt ook de pers er veel aandacht aan. We noemen Nieuwsuur (2 juni ’16). Dhr. van Rijn, de staatssecretaris, lijkt nu ook doordrongen te zijn dat er een reëel probleem is ontstaan. Hij spreekt met alle partijen om een oplossing te vinden om de zorg voor mensen met dementie volgens de Zorgstandaard Dementie te blijven waarborgen.

Dat het het bestuur van de afdeling Gooi en Omstreken ernst is, blijkt met name uit het gegeven dat het bestuur het ‘Actieplan Ketenzorg Gooi en Vechtstreek 2016’ heeft afgewezen: de handtekening namens de afdeling staat er NIET onder.

Huizen, 1 juli 2016.