>>Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 3 - C...

Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 3 - Cees Croes

18-01-2016

Sedert medio maart 2015 -ik schreef toen deel 1 van het verslag- is het proces dat leidt tot een dementievriendelijk Gooi en omgeving, gestaag verder gegaan. Stap voor stap ontplooien bestuursleden van Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omgeving  samen met beleidsmedewerkers van de gemeenten en werkgroepsleden nadere initiatieven. In dit derde deel doe ik daarvan opnieuw verslag. Daarnaast stip ik aan het eind enkele aanverwante activiteiten en ontwikkelingen aan. Enkele foto’s illustreren het geheel.

1. Gooise Meren

Op  6 januari jl. is de Werkgroep Dementievriendelijke Gooise Meren voor het eerst bij elkaar geweest. Prachtig zo kort na de gemeentelijke fusie van Bussum, Naarden en Muiden per 01/01/2016.  De werkgroep bestaat vooralsnog uit drie leden: twee bestuursleden van Alzheimer Nederland, regio Gooi en Omstreken en één lid vanuit Hilversum. Dat aantal zal spoedig toenemen. Achtergrond van al het doen en laten van ook deze werkgroep is het in september 2014 met  de tien Gooise gemeentes gesloten convenant waarin wordt aange-geven dat alle tien de gemeentes dementievriendelijk worden.

De door deze werkgroep geformuleerde doelstellingen zijn: - het inrichten van een dementievriendelijk Gooise Meren als onderdeel van regio ’t Gooi en omstreken; - het in Gooise Meren organiseren van Wereld Alzheimerdag-2016 op of rond 21 september 2016.

Om genoemde doelen te realiseren, wordt een definitieve werkgroep gevormd waarin actieve particulieren, organisaties, professionele verzorgenden, ondernemers en de gemeente vertegenwoordigd zijn. De driekoppige werkgroep van dit moment denkt aan een uiteindelijke bezetting van ca. zeven mensen. Deze moeten elkaar aanvullen qua beschikbare kwaliteiten en achtergronden en afkomstig zijn vanuit de verschillende kernen van deze jongste Gooise gemeente.

2. Weesp

In Weesp is de Werkgroep Weesp Dementievriendelijk actief vanaf begin 2014. In de werkgroep zitten zeven leden onder wie een beleidsambtenaar. De werkgroep heeft ervoor gekozen zich in eerste instantie te richten op projecten en activiteiten die op korte termijn kans van slagen hebben. Pas later zal de werkgroep zich richten op zaken voor de lange termijn.

De doelgroep is de groep thuiswonende mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. De werkgroep werkt nauw samen met relevante organisaties en sluit in principe aan bij bestaande activiteiten in de gemeente Weesp. Organisaties waarmee de werkgroep samenwerkt zijn o.a. Vivium (PG-zorg en wonen, thuiszorg), de bibliotheek en de ondernemersvereniging. Verder heeft de werkgroep een vertegenwoordiger in één van de buurtpanels in Weesp.

In 2015 zijn de volgende activiteiten gerealiseerd: * Een wekelijkse meezingavond in het Hotel “Hart van Weesp” die toegankelijk is voor mensen uit de doelgroep. * Continuering van het zeer succesvolle, maandelijkse Alzheimercafé georganiseerd door de Werkgroep AC-Weesp. * Een maandelijkse wandelactiviteit; in samenwerking met Versa Welzijn. * Een wekelijks voorleesproject. Dat is op 10 februari gestart, in nauwe samenwerking met de bibliotheek. Voor deze activiteit zijn vijf vrijwilligers gevonden die eind 2015 zijn getraind in het voorlezen aan ouderen. * Op 24 september 2015 een voorlichtingsavond voor groepen die beroepsmatig met mensen met dementie te maken hebben (winkeliers, brandweer, politie, tand- en huisartsen, verzorgenden etc). De avond werd gepresenteerd door Hans van Dam, NAG-consulent (NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel) en ging over gedragsveranderingen bij mensen met dementie. De avond was een succes: goed bezocht en heel informatief voor de bezoekers. * Informatie voor de website van dementievriendelijke gemeenten in Het Gooi waarmee in 2016 aansluiting wordt gezocht.

3. De BEL (Blaricum, Eemnes en Laren)

De Werkgroep Dementievriendelijke BEL is eind 2015 voor het eerst bijeen geweest. Om zo concreet mogelijk te starten en succeservaringen op te doen, is onmiddellijk een aantal haalbare doelen geformuleerd: * het bezoeken van de winkeliers van vier winkelcentra om met hen te spreken over het streven van Het Gooi om dementievriendelijk te worden. Daarnaast hun een begeleidende brief te overhandigen en het kaartje “Hoe herken je iemand met dementie en de tien omgangstips” achter te laten. Ook zal men nagaan in hoeverre de winkeliers daadwerkelijk dementievriendelijk willen worden en bereid zijn om een informatieavond bij te wonen, ook al om wellicht de solidariteitssticker te verkrijgen.

* op 28 januari a.s. krijgt in Blaricum “Schaafsma, Mondhygiëne en Kindertandverzorging” als eerste bedrijf aldaar de solidariteitssticker. * In de gemeente Eemnes wordt contact gelegd met het onderwijs.

4. Hilversum/Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren heeft zich, voor wat betreft het dementievriendelijk worden, aangesloten bij Hilversum. Daarom breidt de werkgroep zich qua getal en ‘missiegebied’ uit. De naam is nu: ‘Werkgroep dementievriendelijk Hilversum/ Wijde-meren’. Vanuit Wijdemeren heeft er al een beleidsmedewerker in de werkgroep zitting genomen. De werkgroep heeft korte tijd geleden een brief gestuurd aan de clubs / verenigingen in Hilversum en Loosdrecht. Daarin wordt verteld over het besluit dementievriendelijk te worden en wordt gevraagd of er ouderen lid zijn, of er mensen zijn met geheugenproblemen en zo ja, hoe met hen wordt omgegaan. Kunnen zij lid blijven; is er voor hen wellicht een aangepast aanbod?  Ook wordt gevraagd of er ondersteuning nodig is. Op basis van de reacties wordt al dan niet contact opgenomen. Ook wordt in de bewuste brief verteld dat organisaties, winkels e.d. die zich inzetten voor mensen met dementie, daarmee op een juiste wijze kunnen omgaan, eventueel in aanmerking komen voor uitreiking van de solidariteitssticker. Ook winkeliers hebben inmiddels een soortgelijke brief ontvangen. In februari 2016 krijgen de eerste supermarkten, als gevolg van de schrijfactie de eerste solidariteitsstickers uitgereikt. Wethouder Eric van der Want die o.a. sociaal domein in zijn portefeuille heeft, zal deze uitreiken.

De werkgroep doet goede zaken met Beeld en Geluid. Het ligt in de bedoeling om aldaar later dit jaar een middag te organiseren voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s). Zij zullen dan allerlei fragmenten van vroegere programma’s te zien krijgen en hopelijk veel herkenbaars aan ogen en oren voorbij zien gaan. Dit is weliswaar een initiatief van de werkgroep Hilversum/Wijdemeren maar zowel Beeld en Geluid als de werkgroepsleden denken erover deze activiteit zo mogelijk te verbreden tot een landelijk gebeuren. Een prachtig initiatief! Ook zijn inmiddels gesprekken gestart met de Bibliotheek Hilversum om na te gaan welke activiteiten er daar mogelijk zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarbij wordt gedacht aan (voor)leesochtenden, presentaties en kleine optredens: er is namelijk een klein theater wat uiteraard onverwachte kansen biedt.

Iedere twee maanden gaan vertegenwoordigers van de werkgroep naar het Alzheimercafé - Hilversum om verantwoording af te leggen over de activiteiten, antwoorden op gestelde vragen terug te koppelen en behoeften te inventariseren.

Het bruist dus in Hilversum en de werkgroep aldaar wil dat beslist zo houden.

5. Huizen

De alzheimerweek, die in Huizen werd gehouden van 21 t/m 26 september 1015, is bijzonder succesvol verlopen. In totaliteit hebben ca. 350 mensen meegedaan aan de verschillende programmaonderdelen. Hoogtepunten, zeker qua aantal bezoekers, waren de wandeltocht op dinsdagochtend, de grote informatieavond op dinsdagavond, Into d’Mentia (een Individuele ervaringstraining met behulp van een dementiesimulator die het inlevings-vermogen versterkt) en de slotmiddag met toneel en zang. Leuk en zinvol verliepen vier kleinschalige programmapunten: de voorlichtingsmiddag met de drie ouderenbonden, de museummiddag, de inloopochtend voor mantelzorgers en de voorleesmiddag. Alleen voor de zwemactiviteit bleek geen belangstelling te bestaan. 

De werkgroep wil zoveel mogelijk onderdelen van de septemberweek structureel gaan aanbieden. Dat streven heeft er al toe geleid dat de zintuigenwandeling op diverse adressen is af te halen en kan worden gelopen, het museum nu een speciaal arrangement heeft voor mensen met dementie en dat er elke dinsdagochtend gezwommen kan worden in Sportcentrum De Meent. Daarnaast wordt er door de werkgroep op dit moment aandacht besteed aan: het in beeld brengen van het totale cursusaanbod voor mantelzorgers;voorlichting aan winkeliers middels gesprek en/of voorlichtingsbijeenkomsten en medio dit jaar middels een programma van E-learning; het aanschrijven van sportverenigingen/clubs op de wijze waarop ook de werkgroep Hilversum/Wijdemeren dat heeft gedaan;de uitreiking van solidariteitsstickers aan winkeliers, organisaties en ondernemingen die deze aantoonbaar verdienen; de eerste werden in september ’15 uitgereikt aan de Gemeente Huizen (wethouder Janny Bakker) en aan juweliersbedrijf CaRé in winkelcentrum De Oostermeent.het werven van “dementievrienden”.

Wethouder Janny Bakker (sociaal domein) heeft het initiatief genomen om per jaar ca. 200 dementievrienden te werven en dat vijf jaar lang vol te houden. Dementievrienden verplichten zich om een activiteit te organiseren of daaraan mee te doen of financiële steun te verlenen. De eerste vijftig hebben zich al aangemeld (o.a het College van B&W );de organisatie van een meezingmiddag met de Pr Irene Harmonie op 16 april a.s.de verdere ontwikkeling van de website www.dementievriendelijkhuizen.nlwww.dementievriendelijkhuizen in de lucht. Het ligt in de bedoeling dat ook de andere dementievriendelijke gemeentes in Het Gooi een eigen website krijgen. En dan onder de ‘paraplu’ www.dementievriendelijk ’t gooi.nl

Huizen, 18-01-2016