>>Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 2 - C...

Het Gooi wordt dementievriendelijk - Deel 2 - Cees Croes

18-06-2015

Sedert medio maart 2015 -ik schreef toen deel 1 van het verslag- is het proces dat leidt tot een dementievriendelijk Gooi en omgeving, gestaag verder gegaan. Stap voor stap ontplooien bestuursleden van Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omgeving (ANG) samen met beleidsmedewerk(st)ers van de gemeenten en werkgroepsleden nadere initiatieven. In dit tweede deel doe ik daarvan verslag. Daarnaast stip ik enkele aanverwante activiteiten en ontwikkelingen aan. Enkele foto’s illustreren het geheel.

1. Gooise Meren

Vanwege de fusie van Bussum, Naarden en Muiden op 1 januari 2016 die leidt tot vorming van “Gooise Meren” besluiten wij als ANG om in die fusiegemeente één werkgroep te vormen. Op onverwachte wijze komt de vorming daarvan in een stroom-versnelling. De gebroeders Hasenaar die de Dementia-App hebben gelanceerd, nemen contact op met het verzoek om mee te werken aan een aantal informatiebijeenkomsten; in Muiden, Muiderberg, Bussum en Naarden. Op die avonden, gehouden in april en mei 2015, wordt aandacht besteed aan dementie in het algemeen, aan dementievriendelijke gemeenten en aan de Dementia-App. Wij vertellen er over de dementievriendelijke regio die ons voor ogen staat en over de Alzheimercafés waar zoveel begrip en kennis te halen valt.

Op die avonden ontmoeten we verantwoordelijk wethouder Henny Timmerman die enthousiast is om ook in Gooise Meren te starten met een werkgroep. Vandaar dat al op de eerste avond (12 april 2015) afspraken gemaakt worden die leiden tot de vorming van een werkgroep. Dat zal naar verwachting medio 2015 plaatsgrijpen.

2. Hilversum

Op 12 mei 2015 komt de Werkgroep-Hilversum voor het eerst bijeen. Deze bestaat uit een kernwerkgroep, een soort van stuurgroep, en een ‘invliegbrigade’ die is samengesteld uit vertegenwoordigers van buurt- en wijkverenigingen, de huisartsen, de ANBO, Sportkoepel Hilversum en Anderszorg. Deze groep is op afroep beschikbaar.

In de kerngroep zitten, naast twee vertegenwoordigers van ANG, o.a. een heel actieve gemeentelijke beleidsmedewerker, een vertegenwoordiger vanuit de zorgaanbieders, iemand vanuit een welzijnsorganisatie, een mantelzorger en iemand met beginnende dementie. Het enthousiasme om aan de gang te gaan is groot. Uitgangspunt voor de groep zijn de actiepunten vanuit de intentieverklaring te weten:

a. streven naar een inclusieve samenleving (ontmoetingen in de wijk, actieve participatie, respijtzorg); b. bewustwording (taboedoorbrekend, stem geven) c. deskundigheidsbevordering (vroeg-signalering en bejegening).

Er zijn inmiddels enkele behapbare en op de basis gerichte projecten benoemd waaraan in groepjes van twee gewerkt gaat worden. Dit zijn: 1. het benaderen van één of twee winkeliersverenigingen (ook grootgrutters als bijv. Blokker, Hema e.d.) voor gesprekken over het dementievriendelijk handelen door de winkelier en de wensen en mogelijkheden hen bij te scholen en/of te ondersteunen; 2. het leggen van contact met het basisonderwijs met als doel de twee hoogste klassen te betrekken bij nadere informatie over dementie en met name Alzheimer (oma/opa-kleinkind); 3. het benaderen van besturen van maatschappelijke organisaties om met hen te spreken over de uitwerking van de intentieverklaring; 4. in gesprek gaan met organisaties die hun werkgebied voornamelijk in Hilversum hebben: politie, brandweer, openbaar vervoer, ambulancediensten e.d.; 5. nader onderzoek doen naar de ontwikkelingen in Hilversum inzake dementie en wonen. Hoever is men in Hilversum en wat kan er lokaal gedaan worden? De betrokkenen zijn reuze enthousiast en blij dat er op heel direct niveau stappen worden gezet. De werkgroep rapporteert regelmatig aan de portefeuillehouder binnen B&W van Hilversum. Ook zal input worden geleverd aan de regionale werkgroep van Het Gooi die de grote lijnen in de gaten houdt.

3. De BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren)

In het voorjaar 2015 voert ANG een voorbereidend gesprek met twee beleidsmedewerkers van de BEL.  Doel: op zo kort mogelijke termijn komen tot vorming van een werkgroep. Het resultaat van dat gesprek: een positieve insteek vanuit de BEL en tal van suggesties met betrekking tot mogelijk werkgroepsleden. De twee vanuit het ANG aangewezen werkgroepsleden hebben nog deze maand (juni 2015) een gesprek met de drie verantwoordelijke wethouders. Er wordt vanuit gegaan dat er dan snel een werkgroep kan starten.

4. Weesp

In Weesp is sinds 2014 een enthousiaste werkgroep actief. Deze informeert de inwoners over de problemen waar mensen met dementie tegenaan lopen zodat zij zich hiervan bewust zijn. Hierdoor worden mensen met dementie gemakkelijker geaccepteerd en kunnen zij beter integreren in de gemeenschap. De activiteiten van de werkgroep zijn zoveel mogelijk verbonden met bestaande activiteiten en organisaties. Er zijn nauwe contacten met de Gemeente Weesp: ook hier is de betreffende beleidsambtenaar een actief lid van de werkgroep.

Een aantal concrete resultaten:

* er is contact met Versa Welzijn. Mantelzorgers kunnen er terecht met hun vragen op de inloopochtend en bij het steunpunt voor mantelzorgers; * in samenwerking met de bibliotheek starten op korte termijn voorleesochtenden voor (beginnende) dementerenden; * er is aansluiting bij de wekelijkse zangavond in hotel het Hart van Weesp. Mensen met dementie zijn van harte welkom; * de werkgroep heeft in samenwerking met de City of Wesopa de film Still Alice naar Weesp gehaald. Vertoning ervan op 18 juni 2015. Twee vrijwilligers van de werkgroep waren aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken.  * op 24 september 2015 is er een voorlichtingsavond over gedragsverandering bij dementerenden door Hans van Dam. Deze avond is bestemd voor het kader en management van politie, brandweer, winkeliers en andere relevante doelgroepen. Deze avond kent een open inschrijving. Op dit moment is de werkgroep bezig met het ontwikkelen van een publiciteitscampagne. Deze  heeft tot doel de activiteiten bekend te maken bij de doelgroep. Voor de nabije toekomst zijn er allerlei min of meer concrete plannen. We noemen: wandelactiviteiten voor mensen met dementie, zwemochtenden, fietstochten, museumbezoek, voorlichtings-bijeenkomsten over brandveiligheid (in samenwerking met de Brandweer) en creatieve activiteiten zoals tekenen en schilderen. Kortom, er staan de nodige activiteiten op stapel om van Weesp een plek te maken waar het goed toeven is voor mensen met dementie en hun naasten.

5  Wijdemeren

Aan een opstart in Wijdemeren wordt gewerkt. Binnenkort is er een eerste gesprek met de verantwoordelijk wethouder aldaar. Het is niet uitgesloten dat Wijdemeren aansluit bij Hilversum.

6. Huizen

In Huizen werkt de Werkgroep Dementievriendelijk Huizen keihard om de organisatie van de Wereld Alzheimerweek rond te krijgen. Van maandag 21 t/m zaterdag 26 september zijn er elke dag één of meer activiteiten. Het is ronduit fantastisch hoe de Gemeente Huizen meewerkt en hoe talrijke organisaties en bedrijven een aandeel leveren en zich regelmatig belangeloos opstellen. Zo heeft de firma Websteen de website www.dementievriendelijkhuizen.nl gebouwd die, ook in de toekomst zal aangeven welke activiteiten er in Huizen worden ontplooid, ook in komende jaren. Het is namelijk de bedoeling dat de in 2015 vormgegeven activiteiten een structureel karakter krijgen. De flyer, en het programma zijn als bijlage aan dit verslagdeel toegevoegd.

Samenwerking rond de app’s

ANG heeft bepleit en juicht het toe dat de gebroeders Hasenaar (“Dementia-App”) inmiddels goede contacten hebben met Alzheimer Nederland, de organisatie die de “Alzheimer Assistent” aanbiedt. “Het Gooi” is heel benieuwd naar de resultaten van deze contacten: je kunt nu eenmaal samen veel meer dan alleen. Bovendien vullen beide begeleidings-app’s elkaar goed aan.

Casemanagement behouden…

Er is ANG veel aan gelegen om het casemanagement zoals het zich heeft ontwikkeld en alom wordt gewaardeerd te behouden. De Zorgstandaard Dementie dient daarbij uitgangspunt van goed beleid te blijven. In de begeleiding van mensen met dementie moet de casemanager de sleutelpositie behouden, van het begin van de ziekte tot aan het moment van opname in een verpleegtehuis of overlijden. In de afgelopen maanden heeft ANG zich hiervoor dan ook bijzonder ingespannen en in tal van overlegsituaties de grote waarde van casemanagement met verve uitgedragen. De redenen: * de casemanager is de specialist op het gebied van dementie; * de casemanager werkt onafhankelijk en heeft slechts het belang van de cliënt op het oog.

Huizen, 18-06-2015.